Trang chủ

Giới thiệu

Thành lập công ty

Dịch vụ kế toán

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Hóa đơn điện tử

Văn phòng ảo

Liên hệ

Quy định về việc chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp

0/5 (0 votes)

Nhiều năm hoạt động và làm việc trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ pháp lý, Tân Thành Thịnh nhận thấy có nhiều chủ doanh nghiệp chưa nắm hoặc không nắm vững các quy định của pháp luật đối với việc thực hiện các thủ tục pháp lý trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cùng với đó là tâm lý ngại tiếp xúc với các cơ quan pháp quyền liên quan dẫn đến những sai phạm không đáng có gây ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích của doanh nghiệp.

Quy định về việc chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp

1. Quy định về việc chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp

Điều kiện và thủ tục chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp như thế nào? Để thuận tiện hơn cho việc cập nhật thông tin của các quý doanh nghiệp, Tân Thành Thịnh luôn sẵn sàng giải đáp và tư vấn mọi vấn đề liên quan, và bài viết quy định về việc chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp là một trong những vấn đề đó.

1.1 Trường hợp chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty Cổ phần

Đối với doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành Công ty Cổ phần thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc chuyển công ty Nhà nước thành Công ty Cổ phần.


a) Phương thức chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty Cổ phần

 • Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;
 • Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 •   Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần bằng việc bán toàn bộ/ một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;
 •  Kết hợp phương thức trên được quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 2 Điều 196 Luật Doanh nghiệp 2014.

b) Thủ tục thực hiện việc chuyển đổi

 • Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan ĐKKD trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan ĐKDN cấp lại Giấy CN ĐKDN.
 • Công ty chuyển đổi sẽ kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy CN ĐKDN, Cơ quan ĐKKD phải thông báo cho các Cơ quan Nhà nước có liên quan theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 của Luật DN 2014;
 • Cơ quan ĐKKD tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về ĐKDN.

2. Trường hợp chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH MTV

2.1 Phương thức chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH MTV

 •  Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại;
 •  Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;
 • Công ty chỉ còn lại một cổ đông trong thời gian vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng tối thiểu Công ty Cổ phần theo quy định tại Điều 110 của Luật DN 2014.

2.2. Thủ tục thực hiện việc chuyển đổi

Việc chuyển nhượng/ nhận góp vốn đầu tư bằng cổ phần, phần vốn góp phải thực hiện theo giá thị trường, giá được định theo phương pháp tài sản, phương pháp dòng tiền chiết khấu hoặc phương pháp khác.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 197 Luật Doanh nghiệp 2014 và xảy ra trường hợp Điểm c Khoản 1 Điều 197 Luật Doanh nghiệp 2014, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại Cơ quan ĐKKD nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan ĐKKD cấp Giấy CN ĐKDN.
 • Công ty chuyển đổi sẽ kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy CN ĐKDN, Cơ quan ĐKKD phải Thông báo cho các Cơ quan Nhà nước liên quan theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 của Luật DN 2014;
 •  Cơ quan ĐKKD phải tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về ĐKDN.

3. Trường hợp chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH 2TV trở lên

3.1. Phương thức chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH

 • Chuyển đổi thành Công ty TNHH mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;
 • Chuyển đổi thành Công ty TNHH đồng thời với huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 • Chuyển đổi thành Công ty TNHH đồng thời với chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 • Chuyển đổi thành Công ty TNHH kết hợp các phương thức trên được quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 198 Luật Doanh nghiệp 2014.

3.2. Thủ tục thực hiện việc chuyển đổi

 • Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan ĐKKD trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan ĐKKD cấp Giấy CN ĐKDN.
 • Công ty chuyển đổi sẽ kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy CN ĐKDN, Cơ quan ĐKKD phải Thông báo cho các Cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 của Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Cơ quan ĐKKD phải tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về ĐKDN.

4. Trường hợp chuyển đổi Doanh nghiệp Tư nhân thành Công ty TNHH

4.1 Phương thức chuyển đổi Doanh nghiệp Tư nhân thành Công ty TNHH

 • Có đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Chủ DNTN phải là chủ sở hữu Công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ sở hữu)/ thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành Công ty TNHH 2TV trở lên);
 •  Chủ DNTN phải có cam kết bằng Văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của DNTN và phải có cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
 • Chủ DNTN phải có thỏa thuận bằng Văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc Công ty TNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
 • Chủ DNTN phải có cam kết bằng Văn bản/ có thỏa thuận bằng Văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của DNTN.

4.2 Thủ thực thực hiện việc chuyển đổi

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan ĐKKD xem xét và cấp Giấy CN ĐKDN nếu có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2014.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy CN ĐKDN quy định tại Khoản 2 Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2014, Cơ quan ĐKKD phải Thông báo cho các Cơ quan Nhà nước có liên quan theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 của Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Cơ quan ĐKKD phải tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về ĐKDN.

4. Công ty tư vấn thành lập doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại tphcm. Với hơn 17 năm hoạt động và phát triển, Tân Thành Thịnh đã và đang hỗ trợ hơn 20.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước về các vấn đề tư vấn pháp lý, thành lập công ty, kế toán, thuế….

 

Đến với Tân Thành Thịnh, mọi vấn đề khó khăn về pháp lý của doanh nghiệp sẽ được tháo gỡ, giúp hạn chế mọi rủi ro và doanh nghiệp hoàn toàn an tâm trong việc tập trung kinh doanh và phát triển.

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh là giải pháp phù hợp cho mọi doanh nghiệp hiện nay, nếu bạn đang tìm kiếm một công ty tư vấn luật doanh nghiệp uy tín tại tphcm thì đừng ngần ngại liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

3.1 Lợi ích khi sử dụng dịch vụ

 • Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, có năng lực xử lý vấn đề nhanh, chính xác, đặc biệt là những vấn đề khó.
 • Bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp. Thực hiện đúng quy định pháp luật. Giảm thiểu mọi rủi ro cho doanh nghiệp.
 • Chịu trách nhiệm 100% trước pháp luật với những công việc Tân Thành Thịnh thực hiện.
 • Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp xử lý mọi vấn đề phát sinh.
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan nhà nước khi có nhu cầu.

3.2 Cam kết dịch vụ

 • Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp, Tân Thành Thịnh cam kết:
 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khi sử dụng dịch vụ tại chúng tôi.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Trên đây là bài viết về tư vấn doanh nghiệp, hi vọng với những chia sẻ trên sẽ mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. Nếu vẫn còn bất cứ thắc mắc nào về vấn đề trên hoặc doanh nghiệp đang tìm kiếm một công ty dịch vụ tư vấn doanh nghiệp thì vui lòng liên hệ qua hotline 0909 54 8888 để được tư vấn cụ thể và trực tiếp nhé. 

Các bạn xem thêm thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên

 • Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh
 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888

Email: lienhe@tanthanhthinh.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN