Thành lập công ty chứng khoán

Lĩnh vực kinh doanh chứng khoán là lĩnh vực có điều kiện. Vậy điều kiện thành lập công ty chứng khoán là gì? Thủ tục thành lập như thế nào? Cùng Tân Thành Thịnh theo dõi bài viết dưới đây để có thêm những thông tin về vấn đề này nhé!
Các sàn chứng khoán hiện đang phát triển mạnh mẽ đem lại nguồn lợi nhuận khá lớn cho các công ty chứng khoán, vì vậy mà nhiều công ty chứng khoán cũng được thành lập.
Tuy nhiên, lĩnh vực kinh doanh chứng khoán là lĩnh vực có điều kiện. Vậy điều kiện thành lập công ty chứng khoán là gì? Thủ tục thành lập như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để có thêm những thông tin về vấn đề này nhé!

1. Các hình thức kinh doanh chứng khoán

Theo quy định của Luật chứng khoán thì hiện nay có 7 hình thức kinh doanh chứng khoán, trong đó có 4 hình thức phổ biến nhất là:
 • Môi giới chứng khoán: Đây là việc làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng.
 • Tự doanh chứng khoán: Là việc công ty chứng khoán mua hoặc bán chứng khoán cho chính mình.
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán: Là hình thức kinh doanh chứng khoán trong đó doanh nghiệp sẽ thực hiện việc cam kết với tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, nhận mua một phần hay toàn bộ chứng khoán tổ chức phát hành.
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán: Là việc doanh nghiệp thực hiện công việc phân tích các vấn đề liên quan đến chứng khoán mà khách hàng dự định đầu tư.
Trong giới hạn bài viết hôm nay, Tân Thành Thịnh sẽ cung cấp thông tin đến khách hàng và độc giả về điều kiện thành lập và thủ tục thành lập công ty chứng khoán của 4 hình thức này.

2. Điều kiện thành lập công ty chứng khoán

Để thành lập công ty chứng khoán thì doanh nghiệp cần phải đảm bảo những điều kiện như sau:

a) Điều kiện về vốn

Kinh doanh chứng khoán là một trong những ngành nghề được pháp luật quy định về vốn. Do đó khi doanh nghiệp muốn đăng ký kinh doanh ngành nghề này thì cần đáp ứng được số vốn tối thiểu như sau:
Môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán: Tối thiểu là 25 tỷ đồng Việt Nam
Tự doanh chứng khoán là 100 tỷ đồng Việt Nam
Bảo lãnh phát hành chứng khoán là 165 tỷ đồng Việt Nam

b) Điều kiện về chủ thể thành lập

 • Đối với cá nhân tham gia góp vốn thành lập

Không được thuộc trường hợp cấm tham gia thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014, ví dụ như công chức, viên chức… Phải có đủ năng lực tài chính, phải sử dụng vốn của chính mình không được sử dụng vốn vay từ cá nhân, tổ chức khác.
 • Đối với tổ chức tham gia góp vốn

- Có tư cách pháp nhân; không đang trong tình trạng hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản và không thuộc các trường hợp không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
- Hoạt động kinh doanh phải có lãi trong hai năm liền trước năm góp vốn thành lập công ty chứng khoán và không có lỗ luỹ kế đến thời điểm góp vốn thành lập công ty chứng khoán.
- Trường hợp là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán tham gia góp vốn:
+ Không đang trong tình trạng kiểm soát hoạt động, kiểm soát đặc biệt hoặc các tình trạng cảnh báo khác.
+ Đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được tham gia góp vốn, đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
– Trường hợp là các tổ chức kinh tế khác tham gia góp vốn:
 • Có thời gian hoạt động tối thiểu là 05 năm liên tục liền trước năm tham gia góp vốn thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán.
 • Vốn chủ sở hữu sau khi trừ đi tài sản dài hạn tối thiểu bằng số vốn dự kiến góp.
 • Vốn lưu động tối thiểu phải bằng số vốn dự kiến góp.
- Chỉ được sử dụng vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp lệ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành, không được sử dụng vốn ủy thác của các tổ chức, cá nhân khác để góp vốn.

c) Điều kiện về cơ cấu tổ chức

Công ty chứng khoán phải có tối thiểu 2 thành viên sáng lập là tổ chức, nếu có một tổ chức góp vốn thành lập thì phải là doanh nghiệp bảo hiểm hoặc ngân hàng thương mại.
Tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của các cổ đông sáng lập là tổ chức tối thiểu là 65% vốn điều lệ, trong đó các tổ chức là doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại tối thiếu phải là 30% vốn điều lệ.

d) Điều kiện hành nghề

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.
Các nhân viên thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

e) Điều kiện về cơ sở vật chất

 • Có trụ sở đảm bảo yêu cầu, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn theo quy định của pháp luật.
 • Có hệ thống phòng cháy, chữa cháy.
 • Có đầy đủ trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán.

>> Các bạn xem thêm danh mục ngành nghề có điều kiện khi thành lập công ty

3. Hồ sơ thành lập công ty chứng khoán

Để xin giấy phép thành lập công ty chứng khoán, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ sau:
– Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.
– Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.
– Xác nhận của ngân hàng về mức vốn pháp định gửi tại tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng.
– Danh sách thành viên dự kiến:
 • Danh sách thành viên dự kiến của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Của Ban kiểm soát (nếu có), bộ phận kiểm toán nội bộ.
 • Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) .
 • Và tối thiểu 3 nhân viên nghiệp vụ cho mỗi nghiệp vụ. Kèm theo bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. Lý lịch tư pháp, sơ yếu lý lịch. Và bản sao chứng chỉ hành nghề phù hợp.
 • Danh sách cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập kèm theo bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức.
 • Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập của cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là pháp nhân tham gia góp vốn từ mười phần trăm trở lên vốn điều lệ đã góp của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.
– Dự thảo Điều lệ công ty.
– Dự kiến phương án hoạt động kinh doanh trong ba năm đầu phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh đề nghị cấp phép kèm theo các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro.
– Biên bản họp kèm theo nghị quyết của các cổ đông, thành viên dự kiến góp vốn hoặc quyết định của chủ sở hữu về việc thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán.
– Hợp đồng thuê trụ sở chính hoặc quyết định giao mặt bằng, trụ sở của chủ sở hữu kèm theo tài liệu xác nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng trụ sở của bên cho thuê hoặc chủ sở hữu.

4. Trình tự thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho việc thành lập công ty chứng khoán thì doanh nghiệp tiến hành thực hiện những thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán theo trình tự như sau:
 • Bước 1:
Hoàn tất tất cả hồ sơ ở trên, sau đó lập thành 1 bộ gốc. Kèm theo tệp thông tin điện tử.
Bộ hồ sơ gốc được gửi trực tiếp tại bộ phận một cửa của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hoặc gửi qua đường bưu điện.
 • Bước 2:
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có yêu cầu bằng văn bản. Các cổ đông, thành viên sáng lập thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán phải hoàn thiện bộ hồ sơ. Sau thời hạn trên, nếu hồ sơ không được bổ sung và hoàn thiện đầy đủ. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền từ chối cấp giấy phép thành lập và hoạt động.
 • Bước 3:
Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản đề nghị hoàn tất các điều kiện cơ sở vật chất. Và phong tỏa vốn góp.

Cổ đông, thành viên góp vốn được trích phần vốn góp để đầu tư cơ sở vật chất. Phần vốn góp còn lại phải được phong tỏa trên tài khoản của ngân hàng thương mại. Ngân hàng đó theo chỉ định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước. Và sẽ được giải tỏa, chuyển vào tài khoản của công ty ngay sau khi được cấp giấy phép thành lập và hoạt động.
 • Bước 4:
Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nêu ở bước 3. Mà các cổ đông, thành viên góp vốn không hoàn thiện cơ sở vật chất. cũng như không phong tỏa đủ vốn điều lệ. Và không bổ sung đầy đủ nhân sự. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền từ chối cấp phép.
 • Bước 5:
Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được giấy xác nhận phong tỏa vốn, biên bản kiểm tra cơ sở vật chất và các tài liệu hợp lệ khác. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép thành lập và hoạt động. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là những thông tin về vấn đề thành lập công ty chứng khoán, nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan về vấn đề này các bạn có thể liên hệ với công ty Tân Thành Thịnh để được giải đáp cụ thể.

Tân Thành Thịnh là công ty chuyên về tư vấn dịch vụ thành lập doanh nghiệp với hơn 15 năm kinh nghiệm hỗ trợ cho hàng nghìn doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục thành lập công ty một cách đơn giản trong thời gian sớm nhất.

 

Đăng ký tư vấn

Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ
CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH THỊNH

340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

028.3985.8888 - Hotline: 0909.54.8888

lienhe@tanthanhthinh.com  www.tanthanhthinh.com


Thông tin khác

Giấy phép kinh doanh mỹ phẩm
Làm giấy phép kinh doanh gas hết bao nhiêu tiền
Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng
Thành lập công ty tại quận Gò Vấp
Thành lập công ty sản xuất bánh kẹo
Doanh nghiệp sản xuất
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ