Quy trình thành lập công ty TNHH

Vậy đặc điểm công ty TNHH là gì? Quy trình thành lập công ty TNHH như thế nào? Trong giới hạn bài viết hôm nay, Tân Thành Thịnh sẽ hướng dẫn quy trình, thủ tục thành lập công ty TNHH mới nhất theo quy định pháp luật. Đảm bảo quy trình thực hiện nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.
Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp được nhiều cá nhân, tổ chức lựa chọn để thành lập công ty nhất hiện nay. Bởi vì loại hình công ty TNHH có nhiều ưu điểm và mang lại nhiều lợi ích cho chủ đầu tư.
Vậy đặc điểm công ty TNHH là gì? Quy trình thành lập công ty TNHH như thế nào? Trong giới hạn bài viết hôm nay, Tân Thành Thịnh sẽ hướng dẫn quy trình, thủ tục thành lập công ty TNHH mới nhất theo quy định pháp luật. Đảm bảo quy trình thực hiện nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

1. Đặc điểm loại hình công ty TNHH

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân/ tổ chức hoặc nhiều cá nhân/ tổ chức (không quá 50 thành viên) cùng tham gia góp vốn cùng thành lập công ty TNHH. Công ty TNHH có đầy đủ tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và được tồn tại độc lập với chủ thể sử hữu nó.

Theo quy định của Luật Doanh, công ty TNHH được chia thành 2 loại hình nhỏ đó là: Công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên.
Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2021, công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên sẽ có những đặc điểm và những quy định khác nhau về chủ sở hữu, vốn góp, cơ cấu…

1.1 Công ty TNHH 1 thành viên

Theo Khoản 1, Điều 74 Luật doanh nghiệp 2020 quy định công ty TNHH 1 thành viên là: “doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty”

a) Đặc điểm công ty TNHH 1 thành viên

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.

b) Góp vốn thành lập công ty

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.
Chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, chủ sở hữu công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp đã cam kết.

c) Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

1.2 Công ty TNHH 2 thành viên

Theo Điều 46, Luật doanh nghiệp 2020, công ty TNHH 2 thành viên trở lên là: “doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp”

a) Đặc điểm công ty TNHH 2 thành viên

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.

b) Góp vốn thành lập công ty

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty

Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên.

c) Cơ cấu tổ chức, quản lý công ty TNHH 2 thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

2. Quy trình thành lập công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên

Cho dù bạn muốn thành lập công ty TNHH 1 thành viên hay 2 thành viên cũng cần thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp theo đúng trình tự quy định của pháp luật.
 
Về cơ bản quy trình thành lập công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành không tương đối giống nhau. Chỉ khác nhau ở thành phần hồ sơ cần chuẩn bị của mỗi loại hình.
Dưới đây là quy trình thành lập công ty TNHH 2 chi tiết theo quy định mới nhất

2.1 Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty TNHH

Tùy vào loại hình doanh nghiệp bạn lựa chọn sẽ chuẩn bị hồ sơ tương ứng.

a) Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Thành phần hồ sơ gồm:
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu)
- Điều lệ công ty
- Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

b) Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Thành phần hồ sơ gồm:
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
- Điều lệ công ty.
- Danh sách thành viên.
- Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

2.2 Bước 2: Soạn thảo hồ sơ

Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ đúng theo loại hình doanh nghiệp của mình, người đăng ký thành lập doanh nghiệp tiến hành soạn thảo hồ sơ. Hoặc các bạn có thể cung cấp cho Tân Thành Thịnh những thông tin cần thiết như loại hình doanh nghiệp, vốn điều lệ, ngành nghề đăng ký kinh doanh, địa chỉ trụ sở công ty, người đại diện pháp luật…Tân Thành Thịnh sẽ giúp khách hàng soạn thảo bộ hồ sơ hoàn chỉnh, đúng quy định.

2.3 Bước 3: Nộp hồ sơ

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:
a) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch – Đầu tư nơi DN đặt trụ sở chính);
b) Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;
c) Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.
Hiện nay hình thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được người thành lập doanh nghiệp lựa chọn vì không cần tốn thời gian di chuyển và chờ đợi như đăng ký trực tiếp.

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử bao gồm các dữ liệu theo quy định của Luật này và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy.

Tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Tài khoản đăng ký kinh doanh là tài khoản được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cấp cho cá nhân để thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Cá nhân được cấp tài khoản đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký để được cấp và việc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

2.4 Bước 5: Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

2.5 Bước 6: Các công việc sau khi thành lập công ty TNHH

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tức là doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục thành lập công ty TNHH. Và công ty đã có tư cách pháp nhân, có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh.
Tuy nhiên, lúc này doanh nghiệp vẫn cần thực hiện một số thủ tục hành chính khác theo quy định. Cụ thể:
a) Công bố thông tin doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
b) Khắc con dấu và đăng ký mẫu dấu
c) Treo biển hiệu
d) Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu
e) Mở tài khoản ngân hàng, mua chữ ký số
f) Lựa chọn hóa đơn
Các công việc sau thành lập doanh nghiệp là tương đối nhiều. Nếu doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm hoặc không có thời gian cũng như chưa có đội ngũ kế toán để thực hiện những công việc trên thì có thể liên hệ Tân Thành Thịnh để được tư vấn và hỗ trợ hoàn thành trong thời gian nhanh nhất.
LIÊN HỆ TƯ VẤN NHANH:  0909.54.8888 - 028.3985.8888

3. Dịch vụ tư vấn thành lập công ty tnhhh Tân Thành Thịnh

Bạn đang có nhu cầu thành lập công ty TNHH? Bạn lo lắng về các thủ tục hành chính rườm rà? Bạn chưa nắm rõ về cách vận hành cũng như quản trị doanh nghiệp? Bạn mong muốn rút ngắn thời gian trong việc hoàn thành thủ tục?  Với dịch vụ tư vấn – thành lập công ty TNHH của Tân Thành Thịnh sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề này.
Tân Thành Thịnh tự hào là công ty với hơn 15 năm kinh nghiệm trên thị trường, đã tư vấn và hỗ trợ thành lập cho hàng nghìn doanh nghiệp. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thành lập doanh nghiệp, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng mọi vấn đề liên quan đến pháp luật doanh nghiệp nói chung và việc thành lập công ty TNHH nói riêng.

a) Gói dịch vụ tư vấn - thành lập công ty TNHH của Tân Thành Thịnh

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn – thành lập doanh nghiệp do Tân Thành Thịnh cung cấp bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ A – Z với những công việc sau:
– Tư vấn các quy định về thành lập công ty TNHH
– Tư vấn tên doanh nghiệp, địa chỉ đặt trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh ( nếu khách hàng có nhu cầu)
– Tư vấn điều kiện thành lập công ty và các vấn đề có liên quan
– Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo thông tin khách hàng cung cấp
– Nộp hồ sơ tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ
– Trực tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
– Thực hiện các thủ tục sau thành lập công ty như Công bố thông tin, khắc dấu pháp nhân
– Hoàn tất thủ tục xin Giấy phép con với các loại hàng hóa cần điều kiện (nếu có)
– Các vấn đề khác theo yêu cầu khách hàng.

b) Cam kết từ Tân Thành Thịnh

 • Dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng, đúng trình tự pháp luật
 • Chuyên viên thực hiện có chuyên môn cao và kinh nghiệm
 • Chi phí trọn gói không phát sinh
 • Chi phí trao đổi từ ban đầu để khách hàng có thể nắm rõ.
 • Nhiều chế độ ưu đãi khi đăng ký dịch vụ trọn gói.
Trên đây là những thông tin xoay quanh vấn đề Quy trình thành lập công ty TNHH. Hy vọng thông qua bài viết này các bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích dành cho mình. Mọi thắc mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty TNHH các bạn vui lòng liên hệ Tân Thành Thịnh để được tư vấn cụ thể.
 

Các bạn xem thêm chi phí thành lập doanh nghiệp trọn gói


Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TÂN THÀNH THỊNH
 • 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại - 028.3985.8888 - Hotline: 0909.54.8888
 • lienhe@tanthanhthinh.com
Đăng ký nhận báo giá

TÂN THÀNH THỊNH - An Toàn & Bảo Mật

Thông tin khác
Thành lập công ty TNHH 1 thành viên
Thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ