Quy định về Giám đốc và tổng giám đốc công ty cổ phần

Giám đốc và tổng giám đốc của công ty cổ phần là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của doanh nghiệp và chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị công ty.


Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.Quy định về Giám đốc và tổng giám đốc 

A. Quy định về Giám đốc và tổng giám đốc công ty cổ phần

1. Giám đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần

Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của doanh nghiệp;
Chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị;
Chịu trách nhiệm trước HĐQT của công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trong nhiệm kỳ.
Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty theo quy định sẽ không quá 05 năm;
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 65 của Luật DN 2014.

2. Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty

Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;

Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;
Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong doanh nghiệp, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT;

Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
Tuyển dụng lao động;

Kiến nghị phương án trả cổ tứ/ xử lý lỗ trong kinh doanh của doanh nghiệp;
Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.
Trường hợp điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.

3. Thù lao, tiền lương và lợi ích

Công ty có quyền trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, trả lương cho Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thù lao, tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả theo quy định sau đây:
Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng.

Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày.
Hội đồng quản trị của công ty sẽ dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí.
Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên;
Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện nhiệm vụ được giao;

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả lương và tiền thưởng. Tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.
Thù lao của thành viên HĐQT và tiền lương của GĐ/ TGĐ và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty, phải báo cáo Đại HĐCĐ tại cuộc họp thường niên.

 

 >> Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần 

Tân Thành Thịnh Dịch Vụ Nhanh Gọn – Tiết Kiệm Thời Gian
Thời gian thực hiện: Tùy theo loại hình dịch vụ mà Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện.
Chi phí: Là sự thỏa thuận trên tinh thần hợp tác và bền vững giữa Tân Thành Thịnh và Quý khách hàng, sao cho đạt được HIỆU QUẢ công việc TỐT NHẤT.
Tân Thành Thịnh Luôn Sẵn Sàng Đồng Hành, Giúp Đỡ & Giải Quyết Các Vấn Đề Của Quý Khách Hàng
Điện thoại: 028.3985.8888
Hotline: 0909.54.8888


Thông tin khác

Giấy phép kinh doanh mỹ phẩm
Làm giấy phép kinh doanh gas hết bao nhiêu tiền
Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng
Thành lập công ty tại quận Gò Vấp
Thành lập công ty sản xuất bánh kẹo
Doanh nghiệp sản xuất
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ