Người đại diện theo ủy quyền là gì?

Trong các văn bản, thủ tục pháp lý của doanh nghiệp, không ít lần chúng ta bắt gặp cụm từ người đại diện theo ủy quyền, và chắc hẳn mọi người cũng tự hỏi người đại diện ủy quyền là gì? Trách nhiệm của người đại diện ủy quyền ra sao?


Trong các văn bản, thủ tục pháp lý của doanh nghiệp, không ít lần chúng ta bắt gặp cụm từ người đại diện theo ủy quyền, và chắc hẳn mọi người cũng tự hỏi người đại diện ủy quyền là gì? Trách nhiệm của người đại diện ủy quyền ra sao?

 Người đại diện theo ủy quyền là gì?

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Tân Thành Thịnh xin chia sẻ trong bài viết sau

A. Người đại diện theo ủy quyền là gì?

Định nghĩa: Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng Văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật DN 2014.

I. Quy định về người đại diện theo ủy quyền

1. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo quy định sau đây:
•             Tổ chức là thành viên Công ty TNHH 2TV trở lên có sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện;
•             Tổ chức là cổ đông Công ty Cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện.
2. Đối với trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, cho mỗi người đại diện.
•             Đối với trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.
3. Việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền phải được thể hiện bằng Văn bản, phải Thông báo cho DN và chỉ có hiệu lực đối với DN kể từ ngày DN nhận được Thông báo.
>>> Văn bản ủy quyền phải có các nội dung chủ yếu sau:
•             Tên DN, mã số DN, địa chỉ trụ sở chính DN của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông;
•             Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ cổ phần, phần vốn góp tương ứng mỗi người đại diện theo ủy quyền;
•             Họ, tên, địa chỉ thường trú, Quốc tịch, Thẻ căn cước Công dân, CMND, Hộ chiếu/ Chứng thực cá nhân hợp pháp khác của từng người đại diện theo ủy quyền;
•             Thời hạn về ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó phải ghi rõ ngày bắt đầu được ủy quyền;
•             Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền.
4. Người đại diện theo ủy quyền phải có đủ điều kiện sau:
•             Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
•             Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý DN;
•             Thành viên, cổ đông là công ty có phần vốn góp hay cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ không được phép cử vợ (chồng), cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi; anh, chị, em ruột của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty làm người đại diện theo ủy quyền tại công ty khác;
•             Các tiêu chuẩn và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.

II. Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền

1. Người đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại HĐCĐ theo quy định của Luật DN 2014.
•             Mọi hạn chế của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của DN đối với người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tương ứng tại HĐTV, Đại HĐCĐ đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba.
2. Người đại diện theo ủy quyền phải có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐTV, Đại HĐCĐ;
•             Người đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền.
3. Người đại diện theo ủy quyền chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền do vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Điều 16 của Luật DN 2014.
 Chủ sở hữu của DN, thành viên, cổ đông của công ty ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền.
Tân Thành Thịnh Dịch Vụ Nhanh Gọn – Tiết Kiệm Thời Gian
Thời gian thực hiện: Tùy theo loại hình dịch vụ mà Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện.
Chi phí: Là sự thỏa thuận trên tinh thần hợp tác và bền vững giữa Tân Thành Thịnh và Quý khách hàng, sao cho đạt được HIỆU QUẢ công việc TỐT NHẤT.

Tân Thành Thịnh Luôn Sẵn Sàng Đồng Hành, Giúp Đỡ & Giải Quyết Các Vấn Đề Của Quý Khách Hàng
Điện thoại: 028.3985.8888
Hotline: 0909.54.8888


Thông tin khác

Thành lập công ty chứng khoán
Thành lập công ty con như thế nào?
Thành lập công ty du lịch
Thành lập công ty mỹ phẩm cần những thủ tục gì?
Thành lập công ty vận tải như thế nào?
Thành lập công ty tư vấn du học
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ