Người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh 1 thành viên

Người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh 1 thành viên là ai? Công ty tnhh 1 thành viên có bao nhiêu người đại diện? Có thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên được không? Quy định về người đại diện theo pháp luật như thế nào? Cùng Tân Thành Thịnh giải đáp chi tiết những câu hỏi trên tại bài viết ngay dưới đây nhé.

1. Người đại diện theo pháp luật công ty là gì?

Khi thành lập doanh nghiệp bắt buộc phải có người đại diện theo pháp luật, một công ty có thể có 1 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật tùy theo loại hình công ty. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Vậy người đại diện theo pháp luật là gì?

1.1 Khái niệm:

Căn cứ Điều 12, Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2.2 Quy định về người đại diện theo pháp luật

Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định về người đại diện theo pháp luật như sau:

a) Các quy định chung

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.
Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba, tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.
Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:
+/ Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp.
+/ Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
+/ Trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này, đối với doanh nghiệp chỉ còn một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.
+/ Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên, về người đại diện theo pháp luật của công ty.
+/ Tòa án, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

b) Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Điều 13, Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật như sau:
 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.
 • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này.

c) Quy định người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức

Điều 14, Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định quyền và nghĩa vụ người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức như sau:
 • Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật này.
 • Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo quy định sau đây:
+/ Tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền.
+/ Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền.
 • Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.
 • Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải được thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày công ty nhận được văn bản. Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
+/ Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông.
+/ Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp tương ứng của mỗi người đại diện theo ủy quyền.
+/ Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân từng người đại diện theo ủy quyền.
+/ Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được đại diện.
+/ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền.
Người đại diện theo ủy quyền phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
+/ Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
+/ Thành viên, cổ đông là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được cử người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện tại công ty khác;
+/ Tiêu chuẩn và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.

d) Quy định trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức

Điều 15, Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định về trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức như sau:
 • Người đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này.
 • Mọi hạn chế của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đối với người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty tương ứng tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba.
 • Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; thực hiện quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông cử đại diện.
 • Người đại diện theo ủy quyền chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu, thành viên, cổ đông cử đại diện do vi phạm trách nhiệm quy định tại Điều này. Chủ sở hữu, thành viên, cổ đông cử đại diện chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền.

2. Có thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên?

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, có không ít chủ doanh nghiệp quan tâm và không biết có thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên được hay không? Tân Thành Thịnh xin giải đáp câu hỏi của bạn ngay dưới đây:

2.1 Công ty tnhh 1 thành viên có bao nhiêu người đại diện theo pháp luật?

Theo Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định công ty TNHH 1 thành viên có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty sẽ quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên là chủ sở hữu của công ty hoặc là người đại diện đi thuê. Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên gồm các chức danh sau:
 • Trường hợp công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật có thể đứng các chức danh sau: Chủ tịch công ty, Giám đốc, Tổng giám đốc....
 • Trường hợp công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật có thể đứng các chức danh sau: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc, Tổng giám đốc...

2.2 Có thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên được không?

Người đại diện pháp luật là người đại diện cho doanh nghiệp thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ trong các hoạt động kinh doanh, thương mại của doanh nghiệp theo quy định. Trong quá trình hoạt động, công ty tnhh 1 thành viên có thể thay đổi người đại diện theo pháp luật để phù hợp với hoạt động phát triển của công ty.

a) Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật công ty tnhh 1 thành viên gồm

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm có:
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh 1 thành viên.
 • Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Bản sao biên bản họp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người thay thế làm đại diện theo pháp luật:
+/ Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân/hộ chiếu/Căn cước công dân.
+/ Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu.
+/ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

b) Thủ tục các bước thay đổi người đại diện công ty tnhh 1 thành viên

 • Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi người đại diện tới phòng đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp Nộp hồ sơ qua mạng trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc đến trực tiếp Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã ghi nhận người đại diện mới. Trường hợp hồ sơ giấy và online trùng khớp, đầy đủ, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới có thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật. Ngược lại, hồ sơ không đúng sẽ được hướng dẫn thực hiện lại.

3. So sánh người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền

Người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền đều cùng thực hiện những công việc trong phạm vi được đại diện theo quy định nhưng 2 vị trí này có những điểm giống và khác nhau riêng, cụ thể:

3.1 Điểm giống nhau giữa đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền

 • Đều là một người nhân danh và vì lợi ích của người thứ khác, xác lập thực hiện giao dịch trong phạm vi đại diện.
 • Đều có khung pháp lý chung: Căn cứ xác lập quyền đại diện, cá nhân đại diện, phạm vi đại diện, thời hạn đại diện
 • Hậu quả giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện hoặc do người xác lập thực hiện vượt quá phạm vi đại diện của đại diện theo pháp luật hay đại diện theo ủy quyền đều không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ đối với người được đại diện trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
 • Mặc dù người đại diện đứng ra giao dịch trực tiếp với người thứ ba thì quan hệ pháp luật dân sự là quan hệ xác lập giữa người được đại diện với người thứ ba.
 • Người đại diện phải thông báo cho bên giao dịch biết về phạm vi đại diện của mình.
 • Đại diện theo pháp luật hay đại diện theo ủy quyền đều chấm dứt đối với cá nhân khi việc ủy quyền không còn cần thiết hoặc việc ủy quyền không tiếp tục thực hiện được, như khi pháp nhân chấm dứt hoặc người đại diện, người được đại diện chết.

3.2 Điểm khác nhau giữa đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền

Những điểm khác nhau cơ bản giữa đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền như sau:

a) Căn cứ xác lập

 • Đại diện theo pháp luật: theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Người được ủy quyền: theo quyền giữa người được đại diện và người đại diện.

b) Hình thức đại diện

 • Đại diện theo pháp luật: Do pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định.
 • Người được ủy quyền: Do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định về ủy quyền phải thành lập văn bản.

c) Phạm vi đại diện

 • Đại diện theo pháp luật: Người đại diện có quyền và nghĩa vụ thực hiện mọi giao dịch dân sự cho doanh nghiệp. Phạm vi đại diện theo pháp luật rộng hợn đại diện theo ủy quyền.
 • Người được ủy quyền: xác lập theo sự ủy quyền, người đại diện theo ủy quyền chỉ được thực hiện trong khuôn khổ, phạm vi đã được xác lập và tuân thủ những nội dung giao dịch, thời hạn ủy quyền.

d) Các trường hợp đại diện

 • Đại diện theo pháp luật gồm:
+/ Người đại diện theo pháp luật của cá nhân
+ Cha, mẹ đối với con chưa thành niên.
+ Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được Tòa án chỉ định.
+ Người do Tòa án chỉ định trong trường hợp không xác định được người đại diện theo quy định nêu trên.
+ Người do Tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
+/ Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân bao gồm:
+ Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ.
+ Người có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật.
+ Người do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án.
 • Người được ủy quyền
+/ Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.
+/ Các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có thể thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.
+/ Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện.

4. Dịch vụ tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật - Tân Thành Thịnh

Công ty Tân Thành Thịnh là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật, thành lập công ty, kế toán, thuế….chuyên nghiệp tại tphcm. Đến với Tân Thành Thịnh, mọi thủ tục sẽ được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng, đúng quy định và tiết kiệm thời gian, chi phí.

Đội ngũ nhân sự Tân Thành Thịnh không chỉ tư vấn mọi thủ tục pháp lý mà còn trực tiếp soạn thảo hồ sơ, làm việc với các cơ quan nhà nước để hoàn tất thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật một cách chính xác, đúng quy định và cam kết 100% thành công. Ngoài ra, chúng tôi luôn đảm bảo các về vấn đề thời gian cũng như giá cả dịch vụ tốt nhất trên thị trường.

Nếu quý khách hàng không có nhiều thời gian để thực hiện các thủ tục hành chính hoặc lo lắng quy trình thủ tục rườm rà thì có thể liên hệ ngay với công ty Tân Thành Thịnh để được cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật.

4.1 Lợi ích khi lựa chọn dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật của Tân Thành Thịnh

 • Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn thực hiện soạn thảo đầy đủ bộ hồ sơ  thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty dựa trên thông tin khách hàng cung cấp.
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan hành chính Nhà nước.
 • Nhận kết quả thay đổi người đại diện pháp luật và trao đến tận tay khách hàng.
 • Tư vấn các vấn đề sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Doanh nghiệp sẽ không mất thời gian, công sức khi trực tiếp thực hiện thủ tục.
 • Giúp cho quá trình nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới diễn ra sớm nhất có thể.

4.2 Cam kết từ Tân Thành Thịnh

Là đơn vị trực tiếp hỗ trợ quý khách hàng, Tân Thành Thịnh xin cam kết:
 • Mọi chi phí được trao đổi ngay từ đầu để khách hàng nắm rõ và không có phát sinh trong quá trình thực hiện.
 • Đội ngũ chuyên viên thực hiện đều là những người có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm.
 • Đảm bảo cung cấp đến quý khách hàng những dịch vụ tốt nhất.
 • Đồng hành cùng quý doanh nghiệp làm việc với cơ quan nhà nước và xử lý những vấn đề phát sinh nhanh chóng.
Trên đây là bài viết về người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên, hi vọng sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích.
 

Nếu bạn còn thắc mắc gì về vấn đề trên hoặc đang tìm kiếm công ty dịch vụ tư vấn kế toán, thành lập công ty uy tín thì liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhé. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh
 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com
Đăng ký nhận báo giá

Thông tin khác
Người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên
Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ