Người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên

Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được ghi nhận trong Điều lệ công ty, có thể là: Chủ tịch hội đồng thành viên/Giám đốc/Tổng giám đốc hoặc chức danh khác nếu được quy định trong điều lệ công ty
Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Tất cả các hoạt động giữa doanh nghiệp với cá nhân, tổ chức khác đều phải thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật của công ty.
Vậy người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên là ai? Cùng Tân Thành Thịnh theo dõi ngay bài viết dưới đây nhé!

1. Quy định về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp

Trước khi tìm hiểu người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên là ai chúng ta hãy tìm hiểu xem người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì? Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp như thế nào nhé!
Theo Khoản 1, Điều 12 của Luật Doanh nghiệp 2020 quy định người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp là: “cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”

1.1 Quyền và nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật

Theo Điều 13, Luật doanh nghiệp 2014, quy định trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cụ thể như sau:
 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
 • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này.

1.2 Quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2014 có một số quy định về người đại diện theo pháp luật của các loại hình doanh nghiệp nói chung như sau:
 
- Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam
- Nếu chỉ có một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật (người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền)
-  Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:
+  Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;
+  Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2. Người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên là ai?

Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp thì công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể có nhiều hơn 1 người. Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được ghi nhận trong Điều lệ công ty, có thể là: Chủ tịch hội đồng thành viên/Giám đốc/Tổng giám đốc hoặc chức danh khác nếu được quy định trong điều lệ công ty

a) Nếu người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên là Chủ tịch hội đồng thành viên

Khi người đại diện pháp luật công ty TNHH 2 thành viên trở lên là Chủ tịch hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau:
- Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên
- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên
- Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên
- Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên
- Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty

b) Nếu người đại diện pháp luật công ty TNHH 2 thành viên là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Khi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau
- Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên
- Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty - Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty
- Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên
- Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên
- Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty
- Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên
- Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh
- Tuyển dụng lao động
- Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với công ty theo nghị quyết của Hội đồng thành viên

3. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 2 thành viên

Khi có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên thì doanh nghiệp cũng phải chuẩn bi một bộ hồ sơ đầy đủ để nộp lên cơ quan Nhà nước thụ lý, giải quyết và tiến hành thực hiện theo quy trình.

3.1 Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty
- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên
- Biên bản họp của hội đồng thành viên
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Giấy chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới: Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu còn hiêu lực;
- Trường hợp người đại diện theo pháp luật đi thuê, thì công ty cần cung cấp:
 • Quyết định bổ nhiệm người đại diện pháp luật doanh nghiệp;
 • Hợp đồng lao động;
- Giấy ủy quyền – trong trường hợp không phải là người đại diện pháp luật công ty TNHH trực tiếp đi nộp.

2.2 Trình tự thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên

Bước 1: Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật mới cho doanh nghiệp

Chủ tịch hội đồng thành viên sẽ tiến hành bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật mới cho công ty để thay thế cho người cũ.

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi người đại diện tới phòng đăng ký kinh doanh

Hiện nay có 2 hình thức nộp hồ sơ thay đổi người đại diện Pháp luật là nộp qua mạng và nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.
- Nộp hồ sơ qua mạng: Doanh nghiệp Nộp hồ sơ qua mạng trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Nếu doanh nghiệp chưa có tài khoản thì tiến hành đăng ký tài khoản mới, sau đó tiến hành scan hồ sơ dạng pdf rồi gắn lên tài khoản và ấn nộp hồ sơ vào phòng đăng ký kinh doanh
- Nộp hồ sơ trực tiếp : Doanh nghiệp mang toàn bộ các giấy tờ kể trên đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 3:  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã ghi nhận người đại diện mới

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Sở KH&ĐT, doanh nghiệp sẽ nhận được giấy phép kinh doanh mới công nhận người đại diện pháp luật mới.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở KH&ĐT sẽ thông báo cho doanh nghiệp yêu cầu sửa đổi và bổ sung hồ sơ.

2.3 Những việc cần làm sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật

Sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên thì doanh nghiệp cần thực hiện một số việc có liên quan như sau:
- Đăng ký lại thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng,
- Thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép con (nếu có)
- Phải thông báo với bạn hàng, đối tác, cơ quan bảo hiểm, vì việc thay đổi đại diện pháp luật các đối tác bạn hàng chưa thể biết kịp thời được.
LIÊN HỆ TƯ VẤN NHANH:  0909.54.8888 - 028.3985.8888

4. Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật Tân Thành Thịnh

Nếu doanh nghiệp không có thời gian để thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện hoặc còn lo lắng về thủ tục hành chính rườm rà thì có thể sử dụng dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật do công ty Tân Thành Thịnh cung cấp.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Tân Thành Thịnh có thể giúp khách hàng giải quyết mọi vấn đề, mọi thủ tục liên quan đến thay đổi người đại diện theo pháp luật một cách nhanh chóng nhất.

a) Gói dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của Tân Thành Thịnh

 • Tư vấn toàn diện các thủ tục pháp lý về thay đổi người đại diện pháp luật
 • Tư vấn chức danh của người đại diện theo pháp luật mới phù hợp với nhu cầu của Công ty TNHH
 • Thay mặt khách hàng thực hiện soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật cho Công ty
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi quá trình thực hiện thay đổi người đại diện tới khi ra kết quả và bàn giao cho Qúy khách hàng
 • Đại diện khách hàng thực hiện công bố đăng ký doanh nghiệp và các công việc liên quan khác nếu có yêu cầu.

b) Cam kết dịch vụ

- Được đội ngũ chuyên viên có chuyên môn cao giàu kinh nghiệp trực tiếp thực hiện
- Mọi quy trình, thủ tục đều thực hiện theo đúng quy định
- Chi phí cạnh tranh, không phát sinh
- Dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng.

Trên đây là những thông tin xoay quanh vấn đề Người đại diện pháp luật của của công ty TNHH 2 thành viên. Hy vọng thông qua bài viết này các bạn sẽ có những thông tin bổ ích. Mọi nhu cầu tư vấn vui lòng liên hệ Tân Thành Thịnh để được giải đáp.

Các bạn xem thêm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh gồm có các nội dung gì?

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh
 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com
Đăng ký nhận báo giá

Thông tin khác
Người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh 1 thành viên
Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ