Hóa đơn điện tử

Phần mềm hóa đơn điện tử tốt nhất. Giải pháp hóa đơn cho doanh nghiệp

Phần mềm hóa đơn điện tử TTT

  • Khởi tạo hóa đơn điện tử

  • Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

  • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

  • Thông báo điều chỉnh hóa đơn điện tử

  • Hủy xóa hóa đơn điện tử không sử dụng

  • Phát hành hóa đơn điện tử

  • Gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng

  • Chuyển đổi hóa đơn giấy

  • Điều chỉnh hóa đơn

  • Báo cáo thống kê

Đăng ký hóa đơn điện tử

Tin tức

Hiện bản đồ Ẩn bản đồ