Giải thể công ty nước ngoài

Giải thể công ty nước ngoài là việc doanh nghiệp thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Việc giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiện nay thực hiện theo quy định thống nhất với doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước.
Vì một số lý do mà công ty nước ngoài muốn giải thể tại Việt Nam nhưng gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý. Hãy cùng Tân Thành Thịnh tìm hiểu về thủ tục giải thể công ty nước ngoài tại Việt nam

Hiểu được nỗi khó khăn này của doanh nghiệp, Tân Thành Thịnh xin chia sẻ đến các bạn những thủ tục giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài, nhằm giúp doanh nghiệp có thể thực hiện đúng thủ tục và tiết kiệm thời gian.


Giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

1. Các quy định về giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Giải thể công ty nước ngoài là việc doanh nghiệp thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình.
 
Việc giải thể công ty vốn đầu tư nước ngoài hiện nay thực hiện theo quy định thống nhất với doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, theo đó DN phải tuân thủ các quy định tại Điều 207 tại Luật Doanh nghiệp 2020

1.1 Các trường hợp giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Điều 201, Luật Doanh nghiệp 2020 quy định những lý do dẫn đến việc giải thể công ty là:
Công ty có vốn đầu tư nước ngoài sẽ bị giải thể gặp một trong các trường hợp sau:
 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

1.2 Điều kiện giải thể doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

Cũng theo Điều 201 của Luật này, quy định điều kiện giải thể công ty như sau:
 • Khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác
 • Công ty không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.
 • Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

2. Thủ tục giải thể công ty nước ngoài

Thủ tục giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài được quy định theo trình tự thủ tục như sau:

2.1 Hồ sơ giải thể công ty nước ngoài

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2.2 Trình tự giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Theo Điều 202, Luật doanh nghiệp 2020 quy định trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp như sau:
- Bước 1: Chấm dứt dự án đầu tư
Công ty gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định.
Thời gian dự kiến hoàn thành việc chấm dứt dự án đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
- Bước 2: Thông qua quyết định giải thể
Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
- Bước 3: Thanh lý tài sản
Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.
- Bước 4: Công bố thông tin về việc giải thể
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến:
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh,
 • Cơ quan thuế,
 • Người lao động trong doanh nghiệp
- Đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
- Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.
- Bước 5: Thông báo tình trạng DN trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).
- Bước 6: Thanh toán các khoản nợ
Các khoản nợ của dohanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:
a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
b) Nợ thuế;
c) Các khoản nợ khác.
- Bước 7: Phân chia tài sản
Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.
- Bước 8: Gửi hồ sơ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.
- Bước 9: Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Dịch vụ giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Nếu Doanh nghiệp bạn đang trong quá trình giải thể công ty mà lo lắng về vấn đề pháp lý, cũng như không nắm rõ các thủ tục giải thể hoặc đơn giản không có thời gian để thực hiện thủ tục thì hãy sử dụng dịch vụ giải thể công ty của Tân Thành Thịnh.
 
Chúng tôi cung cấp dịch vụ giải thể công ty giúp doanh nghiệp giải quyết nhanh chóng thủ tục giải thể công ty, tư vấn miễn phí, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ giải quyết mọi thủ tục với cơ quan chức năng với mức chi phí cạnh tranh nhất.

a) Quy trình sử dụng dịch vụ giải thể công ty Tân Thành Thịnh

- Bước 1: DN gọi điện thoại đến Hot line: 0909 54 8888 để cung cấp cho chúng tôi thông tin về tình hình doanh nghiệp hiện tại.
- Bước 2: Tân Thành Thịnh sẽ tư vấn các vấn đề pháp lý xoay quanh về việc giải thể cho doanh nghiệp nắm rõ và báo giá dịch vụ.
- Bước 3: Nếu DN đồng ý báo giá chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng tiến hành thực hiện các thủ tục từ soạn thảo hồ sơ đến các thủ tục tại các cơ quan thẩm quyền theo ủy quyền của DN
- Bước 4: Theo dõi tiến trình để giải quyết những vấn đề phát sinh nếu có.
- Bước 5: Hoàn tất thủ tục, đóng mã số thuế cho DN

b) Cam kết dịch vụ

 • Thay mặt doanh nghiệp thực hiện đầy đủ những công việc cần thiết với các cơ quan thẩm quyền
 • Dịch vụ chuyên nghiệp, hoàn thành công việc đúng thời hạn và đúng pháp luật
 • Chi phí hợp lý, được trao đổi ngay từ đầu, không phát sinh
 • Doanh nghiệp không cần mất nhiều thời gian, công sức để thực hiện thủ tục.
Trên đây là những thông tin xoay quanh vấn đề Giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Hy vọng thông qua bài viết này các bạn sẽ có những thông tin bổ ích. Mọi nhu cầu tư vấn vui lòng liên hệ Tân Thành Thịnh để được giải đáp.

Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM

 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888

 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

Đăng ký nhận báo giá


Thông tin khác
Giải thể công ty tnhh
Giải thể công ty cổ phần
Thủ tục giải thể văn phòng đại diện
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ