Cơ cấu tổ chức công ty tnhh 1 thành viên

Theo quy định của Pháp luật, chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên có thể là cá nhân hoặc một tổ chức. Theo đó, sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty TNHH 1 thành viên đối với từng chủ sở hữu công ty sẽ khác nhau. Chức năng, quyền hạn của từng bộ phận ra sao? Các bạn hãy cùng Tân Thành Thịnh tìm hiểu về bài viết này nhé.

Công ty TNHH 1 thành viên là một trong những loại hình doanh nghiệp rất phổ biến hiện nay. Hãy cùng, Tân Thành Thịnh tìm hiểu về cơ cấu tổ chức công ty tnhh 1 thành viên . Theo Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020, quy định công ty TNHH 1 thành viên là:

1. Công ty tnhh 1 thành viên là gì?

Công TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

 • Công ty TNHH 1 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty TNHH 1 thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 • Công ty TNHH 1 thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.

2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty tnhh 1 thành viên

Theo quy định của Pháp luật, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có thể là cá nhân hoặc một tổ chức. Theo đó, cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên đối với từng chủ sở hữu công ty sẽ khác nhau.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty TNHH 1 thành viên theo từng chủ sở hữu như thế nào? Chức năng, quyền hạn của từng bộ phận ra sao? Các bạn hãy cùng Tân Thành Thịnh theo dõi bài viết dưới đây nhé!

2.1 Cơ cấu tổ chức của công ty tnhh 1 thành viên

Công ty TNHH một thành viên là một trong những loại hình doanh nghiệp phù hợp với các nhà khởi nghiệp vì những ưu điểm như có thể hạn chế số lượng thành viên tham gia vào công ty, chủ sở hữu chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản trong phạm vi vốn góp,...

Bên cạnh đó, cơ cấu tổ chức công ty TNHH một thành viên cũng đơn giản hơn cơ cấu tổ chức công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.
Trước khi tìm hiểu cơ cấu tổ chức của công ty tnhh 1 thành viên chúng ta hãy tìm hiểu công ty TNHH 1 thành viên là gì nhé!

Theo quy định tại Điều 74, Luật doanh nghiệp 2020 Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Cũng theo Luật doanh nghiệp 2020 quy định Công ty TNHH 1 thành viên được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:
Khoản 1, Điều 79: Công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu
Khoản 1, Điều 85: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Chủ sở hữu công ty là Chủ tịch công ty và có thể kiêm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2.2 Giải thích các chức danh công ty tnhh 1 thành viên


a) Hội đồng thành viên

 • Hội đồng thành viên có từ 03 đến 07 thành viên. Thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 năm. Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Điều lệ công ty, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của Hội đồng thành viên được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm hoặc do các thành viên Hội đồng thành viên bầu theo nguyên tắc đa số theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nhiệm kỳ, quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định tại Điều 56 và quy định khác có liên quan của Luật này.


b) Chủ tịch công ty

 • Chủ tịch công ty do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Điều lệ công ty, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của Chủ tịch công ty được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Quyết định của Chủ tịch công ty về thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty có hiệu lực kể từ ngày được chủ sở hữu công ty phê duyệt, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.


c) Tổng giám đốc/ Giám đốc

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác.

3. Mẫu điều lệ công ty tnhh 1 thành viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 
ĐIỀU LỆ
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ………….
Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
ĐIỀU 1: HÌNH THỨC
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ………………..
 (Dưới đây gọi tắt là Công ty), là doanh nghiệp do ông/bà ……….. thành lập và làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty).
Công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN), có con dấu riêng, có tài khoản bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ.
Chủ sở hữu Công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
ĐIỀU 2: TÊN GỌI, TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY
1. Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ……………
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: …………………….
Tên công ty viết tắt: …………………….
2. Trụ sở Công ty: …………………………………………………
Email: …………………………………………………………………….
3. Công ty có thể lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài khi có nhu cầu và phải tuân theo các quy định của pháp luật.
4. Công ty có thể thành lập liên doanh với các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài khi được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
ĐIỀU 3: NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
STT Tên ngành Mã ngành
…………………………………………………. ……………..
…………………………………………. ………………..
 
ĐIỀU 4: CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY
Họ và tên:…………………..      Giới tính: Nam/Nữ
Sinh ngày: ……………                             Dân tộc: …          Quốc tịch: ……..
Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu số: ………..
Ngày cấp: ….                    Nơi cấp: …………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………
Chỗ ở hiện tại: ………………………………..
 
ĐIỀU 5: VỐN ĐIỀU LỆ VÀ VIỆC TĂNG GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ
1.  Toàn bộ vốn điều lệ của công ty là do chủ sở hữu công ty đóng góp
2.  Vốn điều lệ của công ty là : ……………………..
Trong đó:
 • Tiền bằng tiền mặt:  …………………..
 • Vốn bằng tài sản: …………………….
Thời hạn góp đủ vốn:  ...  /.... /2018
 

Các bạn có thể tải file đầy đủ  mẫu điều lệ công ty tnhh 1 thành viên

4. Tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên hiện nay là loại hình doanh nghiệp có nhiều ưu điểm vượt trội (cơ cấu đơn giản, chế độ tài sản ít chịu rủi ro) vì thế được nhiều cá nhân/tổ chức lựa chọn để kinh doanh, nhất là các cá nhân khởi nghiệp nhưng chưa muốn tham gia thị trường chứng khoán.

Để có thể thành lập công ty TNHH 1 thành viên, trước hết bạn cần phải đáp ứng các điều kiện như chúng tôi vừa chia sẻ ở trên và các bạn cần phải có giấy tờ pháp lý của cá nhân nếu người thành lập công ty là cá nhân hoặc giấy tờ pháp lý của tổ chức nếu người thành lập công ty là tổ chức. Ngoài ra, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ theo đúng quy định và nộp tại Sở kế hoạch – đầu tư.

4.1 Hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Thành phần hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên bao gồm các loại giấy tờ sau:
+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
+ Điều lệ công ty.
+ Bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Các bạn nộp hồ sơ qua trang dangkykinhdoanh.gov.vn hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở kinh doanh.
Trong 3 ngày làm việc, cơ quan này sẽ xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ hợp lệ thì doanh nghiệp nộp bổ sung một bộ hồ sơ bản cứng (nếu trước đó nộp online) và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

4.2 Dịch vụ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Công ty Tân Thành Thịnh tự hào là đơn vị tư vấn thành lập doanh nghiệp, uy tín và chuyên nghiệp. Chúng tôi đã tư vấn thành lập thành công hàng nghìn doanh nghiệp mới tại TPHCM và các tỉnh lân cận.


Khi lựa chọn dịch vụ thành lập công ty tại Tân Thành Thịnh khách hàng sẽ được tư vấn tất cả những vấn đề liên quan đến công việc thành lập công ty miễn phí. Và sau đó chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng hoàn tất những thủ tục pháp lý với cơ quan Nhà nước để giúp công ty bạn được thành lập suôn sẻ.

4.3 Cam kết từ Tân Thành Thịnh

 • Dịch vụ nhanh chóng, tiết kiệm thời gian

 • Mọi thủ tục đều được thực hiện theo đúng quy định

 • Khách hàng được làm việc với chuyên viên pháp ký giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao

 • Chi phí hợp lý, cạnh tranh

 • Thái độ phục vụ chuyên nghiệp, tận tình

Trên đây là những thông tin bài viết về sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty tnhh 1 thành viên và quy định về vốn điều lệ công ty tnhh 1 thành viên, hi vọng bài viết sẽ mang đến những thông tin hữu ích và giá trị cho bạn. Nếu bạn còn thắc mắc gì những vấn đề trên hay đang tìm kiếm một công ty dịch vụ uy tín vui lòng liên hệ trực tiếp Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhanh nhất nhé.
 

Các bạn xem thêm thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên


Với kinh nghiệm hơn 17 năm trong lĩnh vực tư vấn thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế, Tân Thành Thịnh luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi khách hàng. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM

 • SĐT: 028 3985 8888 | Hotline: 0909 54 8888

 • Email:lienhe@tanthanhthinh.com

Đăng ký nhận báo giá


Thông tin khác

Giấy phép kinh doanh mỹ phẩm
Làm giấy phép kinh doanh gas hết bao nhiêu tiền
Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng
Thành lập công ty tại quận Gò Vấp
Thành lập công ty sản xuất bánh kẹo
Doanh nghiệp sản xuất
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ