Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần là gì?

Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trừ trường hợp Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết và Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán không có quy định khác.

Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trừ trường hợp Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết và Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán không có quy định khác.

 

Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

I. Định nghĩa Công ty cổ phần

Công ty Cổ phần là một loại hình công ty, trong đó Vốn Điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau và được gọi là: Cổ phần được thành lập và tồn tại độc lập.
Đặc điểm của Công ty Cổ phần

 • Công ty CP phải có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị & Giám đốc (TGĐ).
 • Công ty CP có trên 11 Cổ đông phải có Ban kiểm soát.
 • Các Cổ đông của Công ty chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản vay, nợ và các Nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty của mình.
 • Các Cổ đông của Công ty có quyền tự do chuyển nhượng Cổ phần của mình cho người khác.
 • Công ty CP có số lượng Cổ đông tối thiểu là 3 Cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa.
 • Công ty CP có quyền phát hành Cổ phiếu theo quy định của Pháp luật.

II. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chức danh chủ tịch hội đồng quản trị là chức danh bắt buộc phải có trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần. Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần giữ vị trí là người quản lý, quản trị trong công ty.

 

Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại chúng và công ty cổ phần quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2.1 Chức năng, vai trò của CT Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty cổ phần, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 

Cơ quan này là tập hợp các thành viên cổ đông của công ty, vì vậy, để có thể điều hành được hoạt động của Hội đồng quản trị và thay mặt cho Hội đồng quản trị công bố các Nghị quyết, quản lý Công ty họ bầu ra chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Vậy chủ tịch Hội đồng quản trị là người nắm giữa quyền hành cao nhất trong hội đồng quản trị, người điều hành hoạt động của hội đồng cổ đông, cùng với các thành viên trong hội đồng kịp thời ra các quyết định thuộc thẩm quyền để vận hành công ty, giải quyết các vấn đề.

2.2 Điều kiện làm chủ tịch hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị là một thành viên của Hội đồng quản trị, do đó Chủ tịch Hội đồng quản trị cần đáp ứng những điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị.

 

Theo Điều 155, Luật doanh nghiệp 2020, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên hội đồng quản trị được quy định như sau:
1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
2. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điêm b khoản 1 Điều 137 của Luật này phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;
b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.3 Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch hội đồng quản trị

Theo khoản 3, Điều 156 Luật doanh nghiệp 2020 quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

 

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tụ, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viển còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty.
>>> Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
d) Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.
Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị.
Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Dịch vụ tư vấn thay đổi cổ đông công ty cổ phần Tân Thành Thịnh

Trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 112 Luật doanh nghiệp thì phải thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng Đăng ký kinh doanh.

 

Tân Thành Thịnh cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh, thay đổi cổ đông công ty cổ phần giúp khách hàng nắm rõ những quy định và có thể thực hiện theo đúng thủ tục.

a) Lợi ích khi sử dụng dịch vụ

 • Sử dụng dịch vụ của Tân Thành Thịnh, Quý DN hàng sẽ được hưởng những lợi ích sau:
 • Được tư vấn đầy đủ kiến thức pháp luật, hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập
 • Thay mặt khách hàng soạn thảo hồ sơ, làm việc trực tiếp với cơ quan thẩm quyền.
 • Theo dõi tiến trình công việc để nhận về kết quả sớm nhất, giải quyết những vấn đề phát sinh nếu có.
 • Tiết kiệm được nhiều thời gian chuẩn bị hồ sơ và đi lại thực hiện thủ tục.
 • Không mất công sức, tư duy cho việc tìm hiểu, hỏi han chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ, đi lại nhiều lần.
 • Chúng tôi là đơn vị chuyên nghiệp, nhân sự có trình độ cao nên khách hàng có thể hoàn toàn an tâm.

b) Cam kết dịch vụ

 • Được đội ngũ chuyên viên chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực hiện.
 • Thủ tục nhanh chóng, đúng quy định
 • Chi phí thỏa thuận từ ban đầu, không phát sinh
 • Thời gian hoàn thành đúng hẹn.

Trên đây là những thông tin xoay quanh vấn đề Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần. Hy vọng thông qua bài viết này các bạn có thêm nhiều thông tin bổ ích.
 

Các bạn xem thêm thành lập công ty cổ phần cần những gì ?


Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

Đăng ký nhận báo giá


Thông tin khác

Thành lập công ty sản xuất bánh kẹo
Doanh nghiệp sản xuất
Thủ tục thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh
Thành lập công ty dịch vụ vệ sinh
Chứng chỉ hành nghề xây dựng
Thành lập công ty có lợi ích gì?
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ