Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính: BCTC là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.Báo cáo tài chính là gì ?

I. Quy định về việc thực hiện báo cáo tài chính 

1. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán

Đơn vị kế toán: ĐVKT là cơ quan, tổ chức, đơn vị có lập BCTC, bao gồm:
Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.
Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.
Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước.
Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
Báo cáo tài chính của ĐVKT dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của đơn vị kế toán.
>>> Báo cáo tài chính của ĐVKT gồm:
Báo cáo tình hình tài chính;
Báo cáo kết quả hoạt động;
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
Thuyết minh báo cáo tài chính;
Báo cáo khác theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện việc lập báo cáo tài chính của ĐVKT

ĐVKT phải lập BCTC vào cuối kỳ kế toán năm; trường hợp pháp luật có quy định lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác thì đơn vị kế toán phải lập theo kỳ kế toán đó;

Việc lập BCTC phải căn cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán. ĐVKT cấp trên phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên BCTC của các ĐVKT trong cùng đơn vị kế toán cấp trên;

3. Quy chuẩn về việc lập báo cáo tài chính của ĐVKT

BCTC phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán; trường hợp báo cáo tài chính trình bày khác nhau giữa các kỳ kế toán thì phải thuyết minh rõ lý do;

BCTC phải có chữ ký của người lập, kế toán trưởng và người ĐDTPL của đơn vị kế toán. Người ký báo cáo tài chính phải chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo.

Đơn vị kế toán phải nộp BCTC năm cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính quy định chi tiết về BCTC cho từng lĩnh vực hoạt động; trách nhiệm, đối tượng, kỳ lập, phương pháp lập, thời hạn nộp, nơi nhận báo cáo và công khai báo cáo tài chính.

II. Quy định về việc thực hiện báo cáo tài chính Nhà nước

1. Báo cáo tài chính Nhà nước

BCTC Nhà nước được lập trên cơ sở hợp nhất BCTC của Cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế và các đơn vị có liên quan khác thuộc khu vực Nhà nước.

2. Vài trò của báo cáo tài chính Nhà nước

BCTC Nhà nước được dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình TCNN, kết quả hoạt động TCNN và lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động TCNN trên phạm vi toàn quốc và từng địa phương.

BCTD Nhà nước cung cấp thông tin về tình hình thu, chi của NSNN, các quỹ TCNN, nợ công, vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, tài sản, nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn của Nhà nước.

>>> Báo cáo tài chính nhà nước gồm:
Báo cáo tình hình tài chính nhà nước;
Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước;
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
Thuyết minh báo cáo tài chính nhà nước.

3. Thực hiện việc lập báo cáo tài chính nhà nước

BTC chịu trách nhiệm lập BCTC  Nhà nước trên phạm vi toàn quốc, trình Chính phủ để báo cáo QH; chỉ đạo Kho bạc Nhà nước chủ trì, phối hợp với Cơ quan Tài chính lập BCTC thuộc phạm vi địa phương, trình UBND cấp tỉnh để báo cáo HĐND cùng cấp;

Các Cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm lập báo cáo của đơn vị mình và cung cấp thông tin tài chính cần thiết phục vụ việc lập BCTC Nhà nước trên phạm vi toàn quốc và từng địa phương.

BCTC Nhà nước được lập và trình QH, HĐND cùng với thời điểm quyết toán NSNN theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Chính phủ quy định chi tiết về nội dung BCTC Nhà nước; việc tổ chức thực hiện lập, công khai BCTC Nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp thông tin phục vụ việc lập BCTC Nhà nước.

III. Quy định về nội dung công khai báo cáo tài chính

ĐVKT sử dụng NSNN công khai thông tin thu, chi NSNN theo quy định của Luật NSNN.
ĐVKT không sử dụng NSNN công khai quyết toán thu, chi tài chính năm.
ĐVKT sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân công khai mục đích huy động và sử dụng các khoản đóng góp, đối tượng đóng góp, mức huy động, kết quả sử dụng và quyết toán thu, chi từng khoản đóng góp.

Các nội dung công khai của ĐVKT thuộc hoạt động kinh doanh
Tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;
Kết quả hoạt động kinh doanh;
Trích lập và sử dụng các quỹ;
Thu nhập của người lao động;
Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.
BCTC của đơn vị kế toán mà pháp luật quy định phải kiểm toán khi công khai phải kèm theo báo cáo kiểm toán của tổ chức kiểm toán.

IV. Quy định về hình thức và thời hạn công khai BCTC

Việc công khai BCTC được thực hiện theo một hoặc một số hình thức sau đây:
Phát hành ấn phẩm;
Thông báo bằng Văn bản;
Niêm yết;
Đăng tải trên trang thông tin điện tử;
Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
Hình thức và thời hạn công khai BCTC của đơn vị kế toán sử dụng NSNN thực hiện theo quy định của pháp luật về NSNN.
ĐVKT không sử dụng NSNN, ĐVKT có sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp BCTC.
ĐVKT thuộc hoạt động kinh doanh phải công khai BCTC năm trong thời hạn 120 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
Trường hợp PL về chứng khoán, tín dụng, bảo hiểm có quy định cụ thể về hình thức, thời hạn công khai BCTC khác với quy định của Luật Kế toán 2015 thì thực hiện theo quy định của PL về lĩnh vực đó.

Tân Thành Thịnh Dịch Vụ Nhanh Gọn – Tiết Kiệm Thời Gian
Thời gian thực hiện: Tùy theo loại hình dịch vụ mà Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện.
Chi phí: Là sự thỏa thuận trên tinh thần hợp tác và bền vững giữa Tân Thành Thịnh và Quý khách hàng, sao cho đạt được HIỆU QUẢ công việc TỐT NHẤT.

>> Xem thêm dịch vụ báo cáo thuế 

Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KHĐT, KHÔNG phải đi ủy quyền, KHÔNG phải chứng thực CMND/ Hộ chiếu.
Đăng ký tư vấn

Tân Thành Thịnh Luôn Sẵn Sàng Đồng Hành, Giúp Đỡ & Giải Quyết Các Vấn Đề Của Quý Khách Hàng

 
Mọi thông tin quý khách vui lòng liên hệ:
CTY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP - THUẾ - KẾ TOÁN TÂN THÀNH THỊNH
Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
Tel: 028.3985.8888 - Hotline: 0909.54.8888
Email: lienhe@tanthanhthinh.com - Website: tanthanhthinh.com

Thông tin khác

Niên độ kế toán
Chế độ kế toán
Hộ kinh doanh cá thể có phải kê khai thuế
Thuế CIT và PIT là gì?
Báo cáo tài chính
Nghiệp vụ kế toán
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ